شماره تماس دانشگاه

شهرستان نیشابور-شهر دررودـ انتهای خیابان امام خمینی(ره)  جنب مهمانسرای جهانگردی ـ دانشگاه پیام نور واحد دررود
کد پستی 9341714481

تلفن : 05143233294 و 05143233293 و 05143233444

دورنگار:05143233293

 
امتیاز دهی