واحد آموزش.

سرکار خانم نرجس سادات موسوی عمادی     

مسئول آموزش   
 مسئول دبیرخانه 
 مسئول برنامه ریزی

شماره تماس محل کار :05143233294  داخلی 101
 
امتیاز دهی